Pracovný spor a príslušnosť súdu

súd

Prijatím nového Civilného sporového poriadku bola upravená príslušnosť súdov v rámci pracovných sporov, a teda spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Vecne príslušné súdy na riešenie pracovných sporov zostali okresné súdy.

Miestna príslušnosť

Podľa pravidiel o všeobecnej miestnej príslušnosti je na konanie v prvej inštancii príslušný všeobecný súd žalovaného. Popri tomto súde je na konanie príslušný aj súd, kde má žalovaný miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy, pokiaľ je žalovaným zamestnanec.

Kauzálna príslušnosť súdu

Civilný sporový poriadok určil kauzálnu príslušnosť súdu na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky pre súdy:

 1. Okresný súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 2. Okresný súd Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 3. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 4. Okresný súd Topoľčany pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 5. Okresný súd Ružomberok pre obvod Krajského súdu v Žiline,
 6. Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 7. Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove,
 8. Okresný súd Košice II pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Touto úpravou nastala špecializácia súdov, ktorá bola v pracovnoprávnych sporoch potrebná a dlhodobo vyžadovaná. Malo sa tak dosiahnuť väčšej odbornosti a kvality súdnych rozhodnutí, a zároveň efektívnejšieho a rýchlejšie rozhodovania.

Návrh na mimosúdne riešenie pracovného sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

4 komentáre

 • Dobrý deň, samotná PN nie je dôvod na výpoveď. Problematika môže byť ale komplikovanejšia a považujeme za vhodné poradiť sa s advokátom špecializujúcim sa na pracovné právo.

 • Dobrý deň, môžem dostať výpoveď od zamestnávateľa, ak som dlhodobo PN? Dala som sa preventívne vypísať kvôli strachu z nakazenia, keďže som rizikový pacient (bývalý onko pacient)

 • Dobrý deň, pán Erik, v registri mediátorov sú mediátori síce radení pod konkrétne okresné súdy, ide ale iba o orientačný údaj. Nie je ním nikto viazaný, ani zákon o mediácii žiadnym spôsobom túto kategóriu miestnej príslušnosti nestanovuje. Máte preto možnosť osloviť ktoréhokoľvek mediátor v registri zapísaného. Čo sa týka špecializácie na pracovné spory, opätovne zákon o mediácii takéto kategórie nestanovuje, preto ak sa niektorý mediátor na pracovné spory zameriava alebo nezameriava, je to jeho osobná voľba.

 • Dobrý deň, určuje sa podľa miestnej príslušnosti aj právomoc mediátora na riešenie pracovných sporov? V registri mediátorov sú mediátori zaradení podľa príslušnosti k okresnému súdu – v rámci nášho obvodu sme nenašli vhodného mediátora na riešenie pracovných sporov.

  • Pridaj komentár

   Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

   Rýchly kontakt