Poškodenie majetku susedom

pravna poradňa

Otázka:

Dobrý deň, máme spoločný plot na rodinnom dome so susedom, čo na pozemku vykonával určité výkopy. Nevieme presne čo do zeme ukladal. Ide o to, že toto robil bezprostredne blízko pri našom pozemku. Na našej strane máme pozdĺž pozemku 8 ovocných stromov, ktoré začali upadať po týchto prácach. Bolo to niekedy na jeseň. Teraz sú stromy už prakticky mŕtve a musíme ich odstrániť. Myslíme si, že buď im poškodil korene na jeho strane pozemku alebo išlo o nejakú chemikáliu alebo nevieme. Pre nás ide o obrovskú stratu, vrátane majetkovej škody. Nevieme aký postup zvoliť, aby sme sa k náhrade dopracovali čo najjednoduchšie.

Odpoveď:

Dobrý deň, vo všeobecnosti každý zodpovedá druhému za škodu, ktorú mu spôsobil neoprávneným konaním. Pre určenie zodpovednosti za škodu je potrebné určiť nielen zodpovednú osobu a označiť konkrétnu škodu, ale zároveň musí medzi konaním osoby a škodou príčinná súvislosť. Tzn. musí byť zrejmé, že konkrétne konanie malo za následok konkrétnu škodu.

Bez ohľadu na formu, akou sa v budúcnosti budete domáhať náhrady škody, v záujme oboch strán považujeme za potrebné v prvom rade informovať suseda o Vašej domnienke, že jeho konaním Vám spôsobil škodu (príp. že ďalšia škoda ešte vzniká) – ide o určitú prevenčnú povinnosť poškodeného. Zároveň,, ak už k škode došlo, a nedôjde k automatickému uznaniu zodpovednosti, je vhodné zabezpečiť si dôkazy o Vami tvrdených skutočnostiach. Dôkaz nemusí slúžiť iba pre prípadné súdne konanie, ale aj pre mimosúdne konanie. Aj v prípade, ak má zodpovedná osoba uznať svoju vinu, potrebuje k prijatiu tohto vnútorného presvedčenia určité podnety, nie iba domnienky druhej strany.

Následne máte možnosť susedovi navrhnúť mediačné (zmierovacie) konanie pred nezávislým a nestranným mediátorom, aby vec mohla byť urovnaná. Výsledkom mediácie (v ideálnom prípade) je dohoda zainteresovaných strán o urovnaní sporu. Je potrebné vziať do úvahy, že samotný súhlas strán sporu s mediáciou neznamená automaticky súhlas s tvrdeniami protistrany. Nezriedka sa stáva, že oslovené strany mediáciu odmietajú z dôvodu, že sú presvedčení, že škodu nespôsobili. Práve na mediácii majú byť prebraté všetky relevantné argumenty a dôkazy a konanie by strany sporu malo doviesť k spravodlivému konsenzu.

Spôsob, akým navrhnúť susedovi mediáciu, nájdete TU.

Ak by oslovenie na mediáciu zlyhalo, a na náhrade škody by ste trvali, neostáva Vám nič iné ako obrátiť sa na súd, aby o náhrade škody rozhodol.