Porušenie ľudských práv v rámci prešetrovania sexuálneho zneužívania maloletej vlastným otcom

sexuálne zneužívanie

Rozsudok vyhlásený Európskym súdom pre ľudské práva bolo konštatované porušenie ľudských práv dieťaťa, pri ktorom bolo podozrenie zo sexuálneho zneužívania vlastným otcom.

Matka maloletej v decembri 2012 podala trestné oznámenie a bolo začaté trestné stíhanie vo veci podozrenia zo sexuálneho zneužívania jej toho času štvorročnej dcéry. Podozrenie padlo na otca maloletej. V máji 2013 bolo trestné stíhanie zastavené, keďže dieťa nejavilo známky sexuálneho zneužívania.

V marci 2014 bolo opätovne podané trestné oznámenie a znova otvorené vyšetrovanie. Z viacerých vypracovaných znaleckých posudkov vyplynulo, že dieťa javí známky sexuálneho zneužívania a otcovi maloletej bolo vznesené obvinenie zo sexuálneho zneužívania. Aj toto vznesené obvinenie bolo dodatočne zrušené a trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že sa skutok nestal.

Vyšetrovateľ svoje rozhodnutie odôvodnil nedostatkom dôkazov, kde okrem znaleckých posudkov, podľa ktorých maloletá vykazovala známky sexuálneho zneužívania, nedisponoval žiadnymi ďalšími dôkazmi preukazujúcimi zneužívanie a vinu obvinenému.

Sťažnosť na porušenie práv odmietol aj Ústavný súd SR pre zjavnú neopodstatnenosť.

ESĽP konštatuje porušenie ľudských práv

Európsky súd pre ľudské práva uznal, že vyšetrovateľ a prokurátor stál pred náročnou situáciou, kde musel zhodnotiť stav na základe nedostatočných a aj protichodných dôkazov. Tiež zdôraznil, že síce k výpovedi dieťaťa je vždy potrebné pristupovať s najväčšou obozretnosťou, zo žiadneho znaleckého posudku ale nevyplývala tendencia dieťaťa klamať.

Európsky súd pre ľudské práva sťažnosť na porušenie ľudských práv uznal z dôvodu, že podľa jeho názoru vyšetrovateľ nesprávne zhodnotil závery ústavu, ktorý vypracoval posudok na vyriešenie rozporov v predošlých posudkoch, a tiež sa nevysporiadal so závermi znalkyne ohľadom osobnosti otca.

V neposlednom rade uznesenie o zastavení trestného stíhania nebolo dostatočne a presvedčivo odôvodnené.

Sťažovateľke (maloletej) bola priznaná suma 10 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy a suma 2 911 eur z titulu náhrady nákladov a výdavkov.

Sexuálne zneužívanie podľa trestného zákona

Sexuálne zneužívanie je definované v § 201 Trestného zákona. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iných spôsobom sexuálne zneužije. Za takýto trestný čin hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Pri ťažších formách horná hranica predstavuje až dvadsať rokov.