Otcovská dovolenka

otcovská dovolenka

V súčasnosti náš právny poriadok pozná materskúrodičovskú dovolenku, ako ospravedlnené obdobie, na ktoré má právo každá žena v súvislosti a narodením dieťaťa a zabezpečením starostlivosti o dieťa.

Nie je pritom vylúčené, aby na materskú alebo rodičovskú dovolenku nastúpil aj otec, alebo iná osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti. Podmienky sú pritom obdobné ako pri matke.

Je ale vylúčené, aby si nároky v súvislosti s materskou alebo rodičovskou dovolenkou, uplatňovali viaceré osoby naraz.

Otcovská dovolenka

V júni 2019 Rada EÚ prijala Smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Táto smernica, okrem iného, zavádza otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa pre otcov, prípadne iných rovnocenných druhých rodičov.

Jedným z účelov je posilnenie vytvorenia puta medzi otcom a dieťaťom už pri narodení a podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi. Podľa smernice by otcovia mali mať nárok na otcovskú dovolenku v minimálnom rozsahu 10 pracovných dní. Počas tejto dovolenky majú mať otcovia nárok na náhradu príjmu aspoň v rozsahu, aký by im bol priznaný pri práceneschopnosti.

Vychádzajúc z účelu smernice, otcovská dovolenka by sa mala čerpať v čase narodenie dieťaťa, s účelom poskytnutia starostlivosti.

Zároveň, nárok na otcovskú dovolenku by sa otcom priznal bez ohľadu na ich rodinný stav. Týka sa teda aj nezosobášených párov. Pre vznik nároku na otcovskú dovolenku nebude podstatné odpracované obdobie alebo dĺžka pracovnoprávneho vzťahu.

Zavedenie smernice do právneho poriadku SR

Napriek tomu, že smernica bola prijatá, podľa práva Európskej únie je potrebné, aby jednotlivé štáty smernicu do svojich právnych poriadkov zakomponovali. Preto v súčasnosti ešte nevzniká otcom právny nárok na otcovskú dovolenku.

Maximálny termín na zavedenie otcovskej dovolenky majú členské štáty stanovené na 2. augusta 2022.