Odporovanie dohode o vyporiadaní BSM

Najvyšší súd SR dňa 30. októbra 2019 vyhlásil rozsudok (2Cdo/219/2019), ktorým deklaroval nemožnosť odporovaniu uzneseniu, ktorým bol schválený súdny zmier a ktoré obsahuje dohodu o vyporiadaní BSM.

Odporovateľný právny úkon

Podľa § 42a Občianskeho zákonníka sa môže každý veriteľ domáhať, aby súd vyhlásil dlžníkove právne úkony za neúčinné voči veriteľovi, ak takéto právne úkony ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky.

Je možné domáhať sa takejto obrany pri právnom úkone, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokov. Zároveň, ak tak urobil v úmysle ukrátiť svojho veriteľa a tento úmysel bol druhej strane známy. Tiež pri právnom úkone, ktorý bol urobený medzi dlžníkom a jemu blízkymi osobami. V treťom prípade je to pri právnom úkone, ktoré urobil v prospech týchto osôb. Výnimku tvoria prípady, kedy druhá strana dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať.

Odporovateľnosť dohody o vyporiadaní BSM

Veriteľ môže odporovať každému právnemu úkonu, ktorým dlžník ukracuje uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, a teda aj dohode o vyporiadaní BSM. Pri posudzovaní, či dohoda o vyporiadaní BSM je odporovateľným právnym úkonom súd skúma všetky podmienky vyplývajúce z ustanovení § 42a a nasl. Občianskeho zákonníka.

Dohoda o vyporiadaní BSM sama o sebe nevyžaduje úradné potvrdenie. V prípade, ak je ale dohoda o vyporiadaní BSM uzavretá počas súdneho konania a takáto dohoda je schválená uznesením vo forme súdneho zmieru, má tak účinky právoplatného rozsudku.

Súdny zmier, ktorého obsahom je dohoda o vyporiadaní BSM je účinný voči každému, a preto je právne nemožné takejto dohode úspešne odporovať podľa § 42a Občianskeho zákonníka.

Dohode o vyporiadaní BSM je možné odporovať, avšak nie je možné odporovať uzneseniu, ktorým bol schválený súdny zmier a ktoré obsahuje dohodu o vyporiadaní BSM, keďže nejde o právny úkon účastníkov dohody, ale o súdne rozhodnutie.

Psychorozvod

Prišli ste domov a našli ste na stole v kuchyni rozvodové papiere? Alebo ste prišli domov a našli ste poloprázdny byt? Že ste boli prekvapení a nečakali ste to? Je veľmi pravdepodobné,

Online rozvod

V súčasnosti je stále zvyšujúca požiadavka na rozvod bez nutnosti fyzickej prítomnosti manželov, tzv. online rozvod. Každý pod týmto pojmom rozumie iný postup a zákon online rozvod nedefinuje. Povieme si v skratke, čo manželov v procese

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí (predbežné opatrenie)

Neodkladné opatrenia vo veciach ochrany maloletého upravuje § 365 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. V predošlej právnej úprave (pred 1.7.2016) bol tento inštitút známy ako „predbežné opatrenie“, pričom tento pojem sa nevyužíva od zániku

2 komentáre

  • Dobrý deň, dá sa prosím napadnúť dohoda o vysporiadaní majetku, ak som bol vydieraný bývalkou, že mi deti nebude dávať? Ďakujem za odpoveď. Martin

  • Dobrý deň, pán Martin, dohoda o vyporiadaní BSM (alebo podielového spoluvlastníctva) musí spĺňať aj základné podmienky pre platnosť právneho úkonu, najmä podľa § 37 Občianskeho zákonníka „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.“ Pokiaľ by ste chceli súdne napadnúť platnosť právneho úkonu z dôvodu, že z Vašej strany nebol urobený slobodne, je potrebné obrátiť sa na advokáta. Nie je tiež vylúčené (či už pred oslovením advokáta, alebo až dodatočne) navrhnúť bývalej žene/partnerke mediáciu, aby ste vec vyriešili mimosúdne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.