Odporovanie dohode o vyporiadaní BSM

bsm

Najvyšší súd SR dňa 30. októbra 2019 vyhlásil rozsudok (2Cdo/219/2019), ktorým deklaroval nemožnosť odporovaniu uzneseniu, ktorým bol schválený súdny zmier a ktoré obsahuje dohodu o vyporiadaní BSM.

Odporovateľný právny úkon

Podľa § 42a Občianskeho zákonníka sa môže každý veriteľ domáhať, aby súd vyhlásil dlžníkove právne úkony za neúčinné voči veriteľovi, ak takéto právne úkony ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky.

Je možné domáhať sa takejto obrany pri právnom úkone, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokov. Zároveň, ak tak urobil v úmysle ukrátiť svojho veriteľa a tento úmysel bol druhej strane známy. Tiež pri právnom úkone, ktorý bol urobený medzi dlžníkom a jemu blízkymi osobami. V treťom prípade je to pri právnom úkone, ktoré urobil v prospech týchto osôb. Výnimku tvoria prípady, kedy druhá strana dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať.

Odporovateľnosť dohody o vyporiadaní BSM

Veriteľ môže odporovať každému právnemu úkonu, ktorým dlžník ukracuje uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, a teda aj dohode o vyporiadaní BSM. Pri posudzovaní, či dohoda o vyporiadaní BSM je odporovateľným právnym úkonom súd skúma všetky podmienky vyplývajúce z ustanovení § 42a a nasl. Občianskeho zákonníka.

Dohoda o vyporiadaní BSM sama o sebe nevyžaduje úradné potvrdenie. V prípade, ak je ale dohoda o vyporiadaní BSM uzavretá počas súdneho konania a takáto dohoda je schválená uznesením vo forme súdneho zmieru, má tak účinky právoplatného rozsudku.

Súdny zmier, ktorého obsahom je dohoda o vyporiadaní BSM je účinný voči každému, a preto je právne nemožné takejto dohode úspešne odporovať podľa § 42a Občianskeho zákonníka.

Dohode o vyporiadaní BSM je možné odporovať, avšak nie je možné odporovať uzneseniu, ktorým bol schválený súdny zmier a ktoré obsahuje dohodu o vyporiadaní BSM, keďže nejde o právny úkon účastníkov dohody, ale o súdne rozhodnutie.

2 komentáre

  • Dobrý deň, pán Martin, dohoda o vyporiadaní BSM (alebo podielového spoluvlastníctva) musí spĺňať aj základné podmienky pre platnosť právneho úkonu, najmä podľa § 37 Občianskeho zákonníka „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.“ Pokiaľ by ste chceli súdne napadnúť platnosť právneho úkonu z dôvodu, že z Vašej strany nebol urobený slobodne, je potrebné obrátiť sa na advokáta. Nie je tiež vylúčené (či už pred oslovením advokáta, alebo až dodatočne) navrhnúť bývalej žene/partnerke mediáciu, aby ste vec vyriešili mimosúdne.

  • Dobrý deň, dá sa prosím napadnúť dohoda o vysporiadaní majetku, ak som bol vydieraný bývalkou, že mi deti nebude dávať? Ďakujem za odpoveď. Martin

    • Pridaj komentár

      Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

      Rýchly kontakt