Ochrana dobrej povesti firmy pred nepravdivou reportážou

reportáž

Akú má možnosť brániť sa firma, ktorej meno mohlo byť alebo bolo poškodené nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou v televíznej reportáži?

Povinnosti televízie

Podľa zákona o vysielaní a retransmisii je vysielateľ povinný, okrem iného, zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby a zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov. Názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

Porušením týchto povinností, najmä odvysielanie neobjektívnych alebo účelovo skreslených informácií, ktoré môžu poškodiť dobré meno obchodných spoločností, ale aj fyzických osôb, zakladá vysielateľovi zodpovednosť za škodlivé následky.

Právo na opravu

V prípade, ak bola odvysielaná reportáž, ktorá obsahovala nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je na základe odvysielaných údajov identifikovateľná, táto osoba môže žiadať bezplatné odvysielanie opravy.

Žiadosť musí byť doručená vysielateľovi do 30 dní odo dňa vysielania, v opačnom prípade toto právo zaniká. Z tejto žiadosti musí byť zrejmé, v čom spočíva nepravdivosť údajov alebo skreslenie pravdy, a tiež návrh na znenie opravy.

Opravu je televízia povinná odvysielať bezplatne do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy, a to v rovnakom programe, ako bol uverejnený napadnutý údaj, alebo v rovnako hodnotnom vysielacom čase, aby bola oprava formou a rozsahom primeraná odvysielaniu napadnutých údajov.

Presné podmienky práva na opravu uvádza § 21 zákona o vysielaní a retransmisii.

Návrh na mimosúdne riešenie

Osoba, ktorej práva mali byť porušené, ako aj vysielateľ, má právo iniciovať mimosúdne konanie na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Na začatie mediácie, ako dobrovoľného zmierovacieho konania, sa vyžaduje súhlas všetkých dotknutých strán.

Mediátor z pozície nezávislej a nestrannej osoby vytvára podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie vzniknutého sporu, výsledkom ktorého má byť záväzná dohoda účastníkov mediácie.

Začatie mediačného konania má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Zároveň je celé mediačné konanie viazané zákonnou mlčanlivosťou nielen pre mediátora, ale aj pre účastníkov mediácie.

Žaloba na súd

Súdna ochrana je zaručená aj v prípadoch poškodenia dobrého mena. Osoba, ktorá sa domnieva, že jej boli porušené práva sa môže žalobou domáhať na súde náhrady škody, ochrany osobnosti alebo v prípade právnických osôb ochrany dobrej povesti súdnym nariadením zdržať sa závadného konania, nápravy závadného stavu alebo poskytnutia primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch.