Vyhlásené verejné obstarávanie Ministerstva spravodlivosti na mediačné služby

zánik záväzku

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo ďalšiu výzvu na predkladanie ponúk s názvom „Zabezpečenie poskytovania služieb mediátorov ako službu verejnosti“.

Predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa z projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“

Služby mediátorov by mali byť využité pre obvody okresných súdov Skalica, Trnava, Piešťany, Považská Bystrica, Nitra, Rimavská Sobota, Prešov, Bardejov, Poprad a Kežmarok.

Výsledkom výzvy na predkladanie ponúk bude uzatvorenie rámcových dohôd a to samostatne s každým úspešným uchádzačom. Rámcové dohody sa uzavrú na dobu trvania realizácie projektu. Poskytnutie služby je limitované maximálnym počtom mediačných hodín podľa jednotlivých častí zákazky.

Hlavným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za jednu mediačnú hodinu v EUR bez DPH.

Lehota na predloženie ponuky je do 3.2.2022, 22:00 hod.

Zdroj a kompletné informácie:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Ekonomika-a-sprava-majetku/Verejne-obstaravanie-detail.aspx?Ic=2031