Verejné obstarávanie MPSVaR – vzdelávanie v odborných metódach na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine

ministerstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 14.02.2020 zahájilo prijímanie ponúk na
akreditované vzdelávanie 150 zamestnancov Úradov práce sociálnych vecí a rodiny a Centier pre deti
a rodinu v programe mediátor.

Ponuky je možné predkladať do 13.03.2020 do 10:00 hod. Predpokladaná hodnota tejto nadlimitnej
zákazky je 464 505 EUR bez DPH.

Charakter zákazky si vyžaduje, aby poskytovateľ mal počas celého trvania zmluvy platné potvrdenie
o akreditácii vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na
uskutočnenie akreditovaného vzdelávacieho programu – Mediátor podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o
mediácii a o doplnení niektorých zákonov alebo jeho ekvivalent.

Časová dotácia 200 hodín bude rozdelená do 5 týždňov, pričom jeden týždeň predstavuje 5 po sebe
idúcich pracovných dní v rozsahu 40 hodín, pričom za jednu vyučovaciu hodinu sa považuje hodina v
trvaní 60 minút. V každej vzdelávacej skupine bude minimálne 15 a maximálne 25 účastníkov.
Počet vyvzdelaných osôb bude 150, z toho v rámci viac rozvinutého regiónu, t. j. Bratislavského
samosprávneho kraja 16 osôb, a v rámci menej rozvinutého regiónu, t. j. v rámci Slovenskej republiky
mimo Bratislavského samosprávneho kraja 134 osôb.

Témou vzdelávania sú odborné metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine. Zámerom
interaktívneho vzdelávania je zlepšenie zručnosti účastníkov v riešení konfliktov v rodine
prostredníctvom odborných metód – mediácie, facilitácie a negociácie pri vykonávaní opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (využívanie techník uvedených odborných metód pri
práci s rodinou). Od úspešného uchádzača očakávame, že obsah vzdelávania bude doplnený o
najnovšie poznatky v alternatívnom riešení konfliktov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/zakazka.php?typ=1dn&id=19496