Probačný a mediačný úradník

probačný a mediačný úradník

Ako to, že jeden mediátor rieši iba trestné veci a jeho služby sú zadarmo, zatiaľ čo iný rieši všetky súkromnoprávne spory a navyše za svoje služby účtuje poplatky? Aké úkony vykonáva probačný a mediačný úradník a aké mediátor?

Dôvodom je, že sú dva typy mediátorov. Jedným je Mediátor, podnikateľ, ktorý svoju činnosť vykonáva podľa zákona o mediácii. Druhým je Probačný a mediačný úradník, ktorý je zamestnancom súdu na základe zákona o štátnej službe a zákona o probačných a mediačných úradníkoch. 

Mediácia ako metóda

Mediáciu vnímame v prvom rade ako metódu riešenia sporov. Mediátor medzi sporovými stranami vytvára podmienky pre vzájomnú komunikáciu alebo sa stane priamym sprostredkovateľom komunikácie. To všetko s cieľom nájdenia riešenia problému a dosiahnutia obojstrannej dohody.

Mediáciu, ako metódu, môže vykonávať každý. Okrem oficiálnych profesií je bežné, že mediátorom je napríklad rovesník v školskom prostredí (školská mediácia). Prípadne kňaz, ak ho o to požiadajú členovia jeho cirkvi. Pri zachovaní nestrannosti, nezaujatosti, dôvernosti a ďalších teoretických východísk mediácie, môže byť mediácia ako metóda využiteľná v rámci všetkých sporov. 

Mediácia ako profesia

Pokiaľ sa niekto chce ako mediátor živiť, musí spĺňať zákonné podmienky. Môže sa pritom stať Probačným a mediačným úradníkom alebo Mediátorom – podnikateľom.

Mediátor – podnikateľ vykonáva svoju činnosť podľa zákona o mediácii. Musí spĺňať základné predpoklady, registrovať sa ako mediátor a vykonávať mediáciu formálne podľa tohto zákona. Rieši súkromnoprávne spory, medzi ktoré zaraďujeme rodinné, občianske, pracovné, obchodné a spotrebiteľské spory. Tento mediátor poskytuje spoplatnenú službu. Cena sa určuje podľa dohody so sporovými stranami. 

V prípade osôb, ktoré sú v materiálnej núdzi, môže Centrum právnej pomoci preplatiť mediátora, ak o to osoba požiada a mediácia je centrom vyhodnotená ako vhodný spôsob riešenia sporu.

Probačný a mediačný úradník

Probačný a mediačný úradník je štátny zamestnanec – zamestnanec súdu. Mediáciu vykonáva medzi poškodeným a obvineným vo veciach, ktoré sú prejednávané v trestnom konaní, a to na základe zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okrem toho je jeho úlohou aj výkon probácie, a teda dohliada nad obvineným, obžalovaným a odsúdeným. Pomáha viesť previnilcovi riadny život, aby vyhovel podmienke, ktorá mu bola uložená. Kontroluje, či dodržiava uložené tresty a obmedzenia.

V rámci mediačnej činnosti napomáha pri uzavretím dohody o náhrade škody alebo inej ujmy, ktorá vznikla trestným činom. Probačný a mediačný úradník potrebuje na vykonanie mediácie okrem súhlasu poškodeného a obvineného, aj súhlas sudcu alebo ak je vec v prípravnom konaní, súhlas prokurátora.

Na rozdiel od Mediátora – podnikateľa, Probačný a mediačný úradník nepotrebuje osobitné osvedčenie o odbornom vzdelaní mediátora. Okrem splnenia všeobecných podmienok pre štátnozamestnanecký pomer, musí disponovať vysokoškolským vzdelaním právnického, učiteľského, teologického alebo iného spoločenskovedného študijného programu.

Trestná mediácia môže skončiť napríklad dohodou o náhrade škody alebo schválením zmieru. V určitých prípadoch môže uzavretie dohody alebo schválenie zmieru viesť až k ukončeniu trestného konania, prípadne určenie podmienky pre zastavenie trestného stíhania.

Trestné konanie často končí iba rozhodnutím o vine a treste, pričom sudca odkáže poškodeného s náhradou škody a inými nárokmi na občianskoprávne konanie. Takéto súkromnoprávne nároky môže riešiť aj Mediátor – podnikateľ.