Facilitatívna mediácia: Proces riešenia konfliktu

facilitatívna mediácia

Facilitatívna mediácia: Proces riešenia konfliktu s dôrazom na komunikáciu a spoluprácu

Konflikty sú nevyhnutnou súčasťou ľudského života. Dôležité však je, ako sa s nimi vysporiadame. Facilitatívna mediácia je jednou z účinných metód, ktoré nám môžu pomôcť nájsť cestu k riešeniu konfliktu s dôrazom na komunikáciu a spoluprácu.

Čo je facilitatívna mediácia?

Facilitatívna mediácia je proces, v ktorom strany konfliktu pracujú spolu pod dohľadom nezávislého a neutrálneho mediátora. Mediátor nezasahuje aktívne do konfliktu a neposkytuje konkrétne riešenia, ale zameriava sa na uľahčenie komunikácie a spolupráce medzi konfliktnými stranami. Cieľom je, aby strany samy našli riešenie, ktoré je pre ne prijateľné.

Ako funguje facilitatívna mediácia?

  1. Zvolenie mediátora: Obe strany súhlasia s výberom mediátora, ktorý má skúsenosti v oblasti mediácie a komunikácie.
  2. Zahájenie procesu: Mediátor sa stretne so stranami sporu spoločne alebo individuálne, aby pochopil ich záujmy a potreby. Následne sa uskutočnia spoločné stretnutia, kde sa diskutuje o probléme.
  3. Komunikácia a vyjadrenie: Mediátor podporuje otvorenú a konštruktívnu komunikáciu medzi stranami. Pomáha im vyjadriť svoje pocity a názory.
  4. Hľadanie riešení: Konfliktné strany pracujú spolu na hľadaní riešení, ktoré budú pre obe strany akceptovateľné. Mediátor sa nezaoberá obsahom riešenia, ale pomáha stranám navrhnúť možnosti a zhodnotiť ich.
  5. Dohoda: Keď sa strany dohodnú na riešení, mediátor pomôže s formuláciou dohody, ktorá bude záväzná pre obe strany.

Výhody facilitatívnej mediácie

  1. Podpora komunikácie: Mediátor pomáha stranám lepšie porozumieť svojim potrebám a perspektívam, čo vedie k efektívnejšej komunikácii.
  2. Autonómia strán: Strany samy nájdu riešenie a majú kontrolu nad výsledkom, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že budú spokojné so záverom.
  3. Dôvera: Mediácia môže pomôcť obnoviť dôveru medzi konfliktnými stranami, čo je často dôležitým aspektom dlhodobého riešenia konfliktu.
  4. Ochrana vzťahu: Facilitatívna mediácia sa často zameriava na zachovanie vzťahu medzi stranami, čo je dôležité, ak ide o konflikt v pracovnom alebo rodinnom prostredí.

Facilitatívna mediácia je proces, ktorý kladie dôraz na komunikáciu, spoluprácu a autonómiu strán pri riešení konfliktu. Je to užitočný nástroj na dosiahnutie trvalo udržateľného riešenia konfliktov, pričom sa zároveň zohľadňuje dôvera a zachovanie vzťahov medzi stranami. Ak sa dostanete do konfliktnej situácie, facilitatívna mediácia by mohla byť cestou k zmiereniu a harmonickému riešeniu sporu.