Dohovor OSN o medzinárodných obchodných mediáciách

osn

20. decembra 2018 bol Valným zhromaždením Organizácie spojených národov schválený dohovor týkajúci sa medzinárodných mediačných dohôd v obchodných sporoch.

Tento dohovor (The United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation) bol vypracovaný Komisiou OSN pre medzinárodné obchodné právo a bude slávnostne podpísaný v Singapure 9. augusta 2019.

 

www.un.org

Doterajším problémom v rámci medzinárodných obchodných mediácií bol nedostatočný rámec efektívneho a jednotného systému vynútiteľnosti cezhraničných mediačných dohôd. Dohovor zaručí medzinárodnú záväznosť a vymožiteľnosť mediačných dohôd.

Obdobne bol pred 60 rokmi prijatý v New Yorku dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí. Ten posilnil záujem obchodných spoločností využiť v rámci medzinárodných sporov arbitrážne súdy, na Slovensku známe ako rozhodcovské súdy.

Dohovor, ktorý vstúpi do platnosti v lete 2019, bol koncipovaný pre efektívne riešenie sporov v rámci medzinárodného obchodu. Účelom je tiež propagácia mediácie ako efektívneho prostriedku dosiahnutia mimosúdnej dohody v rámci medzinárodných sporov.

Slovenská republika dohovor doposiaľ nepodpísala a neratifikovala. 

United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation

Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018 (amending the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002)