Dočasná ochrana podnikateľov pri finančných ťažkostiach

kriza

Zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach bol prijatý s účinnosťou od januára 2021 s cieľom poskytnutia dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach.

Účelom ochrany je umožnenie podnikateľom pokračovať v prevádzkovaní podniku. Zákon nadviazal na úpravu dočasnej ochrany podnikateľov podľa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-10 a v justícii. Tento zákon bol využiteľný iba v súvislosti so zmierňovaním dopadov pandémie.

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov sa vzťahuje všeobecne na podnikateľov, ktorí sa ocitnú vo vážnej finančnej situácii, pričom je ohrozená súčasná, aj budúca prevádzkyschopnosť podniku, ohrozené sú pracovné miesta, know-how podniku, platobná schopnosť a iné.

Kto môže o poskytnutie dočasnej ochrany žiadať

O poskytnutie dočasnej ochrany môže požiadať každý podnikateľ, ktorý ma na území SR centrum hlavných záujmov.

Vylúčené sú určité subjekty, ako banky, poisťovne, zaisťovne, správcovské spoločnosti, zdravotné poisťovne a pod.

Ktorý súd je príslušný

Pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave je príslušný Okresný súd Trnava. Pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne je príslušný Okresný súd Žilina.

Pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre je príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach je príslušný Okresný súd Prešov.

Pre určenie príslušnosti je rozhodujúce sídlo alebo miesto podnikania v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany.

Forma a obsah žiadosti

Žiadosť musí byť podaná elektronicky prostredníctvom určeného formulára a musí byť autorizovaná žiadateľom alebo jeho zástupcom, inak sa na ňu neprihliada.

Formálnymi obsahovými náležitosťami sú:

  • označenie súdu
  • označenie žiadateľa
  • vyhlásenie o pravdivosti údajov a pripojených vyhlásení
  • dátum podania žiadosti
  • osobité náležitosti podľa § 6 a povinné prílohy podľa § 7

Poskytnutie dočasnej ochrany

V prípade splnenia podmienok súd bezodkladne žiadateľovi poskytne dočasnú ochranu vydaním potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie je doručené uložením v spise a bezodkladne zverejnené v Obchodnom vestníku.

Počas trvania ochrany nemožno voči podnikateľovi rozhodnúť o začatí konkurzného konania. Taktiež nemá podnikateľ počas tejto doby povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok.

Obmedzené sú aj možnosti pri výkone rozhodnutia voči podnikateľovi, kedy nie je možné postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace podniku podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Obdobne v rámci záväzkových vzťahov nie je prípustné, aby zmluvná strana podnikateľa vypovedala zmluvu, odstúpila od zmluvy alebo by odoprela plnenie zo zmluvy z dôvodu omeškania podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo pred poskytnutím tejto ochrany. Z tohto pravidla zákon stanovuje určité výnimky (§ 10 ods. 6).

Počas plynutia dočasnej ochrany lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou neplynú, a to vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany.

Zákon detailne špecifikuje práva a povinnosti podnikateľa pod dočasnou ochranou (§ 11), možnosti úverového financovania (§ 12), osobitné práva zabezpečených veriteľov (§ 13), prioritné uspokojenie nárokov z úverového financovania (§ 14), možnosti predĺženia dočasnej ochrany (§ 15), zánik dočasnej ochrany (§ 16), povinnosti po zániku dočasnej ochrany (§ 17) a možnosti zrušenia dočasnej ochrany (§ 18).

Mimosúdna obrana

V prípade sporu, ktorý je príčinou alebo následkom finančných ťažkostí, má každý podnikateľ v ťažkostiach, veriteľ, prípadne iná dotknutá osoba, právo iniciovať mimosúdne konanie na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Na začatie mediácie, ako dobrovoľného zmierovacieho konania, sa vyžaduje súhlas všetkých dotknutých strán.

Mediátor z pozície nezávislej a nestrannej osoby vytvára podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie vzniknutého sporu, výsledkom ktorého má byť záväzná dohoda účastníkov mediácie.

Začatie mediačného konania má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Zároveň je celé mediačné konanie viazané zákonnou mlčanlivosťou nielen pre mediátora, ale aj pre účastníkov mediácie.