Určenie materstva

materstvo

Zákon o rodine považuje za matku dieťaťa vždy ženu, ktorá dieťa porodila. Napriek tomu, že sa táto problematika zdá jednoznačná, v praxi ojedinele vznikajú situácie, kedy je potrebné dokazovať, kto je skutočnou matkou dieťaťa.

Môže sa tak napríklad stať, ak je dieťa po pôrode matkou ponechané v hniezde záchrany a dodatočne si tento krok rozmyslí. Druhou problematickou oblasťou je umelé oplodnenie a „náhradná matka“.

Určenie materstva súdom

Ak existujú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, súd vo veci rozhodne. Súd bude zisťovať skutočnosti o pôrode dieťaťa a na základe zistených skutočností rozhodne o matke.

Tohto súdneho rozhodnutia sa môže domáhať žena, ktorá o sebe tvrdí, že je matkou dieťaťa, otec dieťaťa, alebo aj iná osoba, ktorá preukáže, že má na tomto určení právny záujem.

Surogačné materstvo

Ak žena nie je spôsobilá sama vynosiť dieťa, v niektorých krajinách existuje možnosť surogačného materstva. Ide o situáciu, kedy manželský pár uzavrie dohodu s náhradnou matkou. Tejto náhradnej matke je vložené oplodnené vajíčko od ženy, ktorej dieťa má byť vynosené.

Zákon v prvom rade hovorí, že akékoľvek dohody a zmluvy, ktoré by boli v rozpore s ustanovením, že matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila, sú neplatné. Ide teda o objektívnu skutočnosť, ktorá nastáva samotným pôrodom. Na Slovensku preto tento spôsob náhradného materstva nie je legislatívne upravený.

Napriek tomu, že z genetického hľadiska má dieťa DNA ženy, ktorá poskytla vajíčko, podľa zákona je jeho matkou výlučne žena, ktorá ho fyzicky porodila. Jedinou cestou by bolo, keby sa po pôrode dieťaťa vzdala a druhá žena by si takéto dieťa osvojila.