Rodinná mediácia

Pri mediácii, ako alternatívnom mimosúdnom spôsobe riešenia právnych sporov, vystupuje do popredia oblasť rodinnej mediácie. Napriek tomu, že zákon o mediácii osobitne nešpecifikuje túto oblasť, v mediačnej praxi rodinná mediácia vystúpila do popredia ako efektívny a vyhľadávaný nástroj riešenia rodinných sporov.

Čo je to rodinná mediácia

Oblasť rodinných vzťahov a s tým súvisiacich právnych oblastí upravuje zákon o rodine. Netreba ale opomenúť, že napriek odlišnému zaradeniu v systéme práva, pod oblasť rodinných vzťahov nepochybne spadá aj majetková oblasť (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, podielové spoluvlastníctvo), a tiež oblasť dedičského práva. Tie sú upravené Občianskym zákonníkom.

Napriek tomu, že účastníkom dedičského sporu nemusí byť výlučne rodina, spravidla sa o rodinu jedná. Preto túto oblasť z rodinnej mediácie nevylučujeme.

Úskalia rodinnej mediácie

Najčastejšie riešenou oblasťou je práve rozvodová problematika. Práve skutočnosť, že v rámci týchto konaní priamo či nepriamo vystupujú maloleté deti, je forma mimosúdneho riešenia – forma dohody –  najefektívnejšou a najvhodnejšou. Oblasť rodinnej mediácie je zároveň emočne najťažšou.

Napriek tomu, že manželstvo môže rozviesť výlučne súd, a teda nie je prípustná dohoda manželov o tom, že ukončia manželstvo, súčasťou konania o rozvode je vždy aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a konanie o výške výživného na maloleté deti.

Práve v tomto bode sú rodičia zákonom aj súdmi motivovaní, aby si svoje rodičovské práva a povinnosti upravili vzájomnou dohodou. Je síce predpokladom, že rodičia najlepšie vedia zohľadniť najlepší záujem svojich detí a že rodičovské dohody budú v prospech detí, zákon ale ponecháva súdu právomoc posúdiť takéto dohody. V prípade, ak by dohody neboli v súlade so zákonom alebo by neboli v záujme detí, súd takúto dohodu neschváli.

Z tohto dôvodu je na zodpovednosti rodičov, aby svoje dohody nastavili tak, aby prioritne sledovali záujem detí. Inak riskujú, že ich dohody nebudú súdom schválené a budú tým pádom nevykonateľné. V neposlednom rade potreba dokazovania a autoritatívneho rozhodovania zo strany súdu rozvodové konanie predĺži a predraží.

Hlavným úskalím je, že na mediácii dvaja účastníci – rodičia, za prítomnosti tretej osoby mediátora, jednajú a rozhodujú o osude neprítomného dieťaťa, za ktoré nesú zodpovednosť. Tieto konania bývajú poznačené častokrát extrémnymi emóciami, najmä v súvislostiach predošlého rozchodu partnerov. Hnev, výčitky, smútok, strach, a ďalšie emócie sú na rodinnej mediácii prítomné a treba s nimi aktívne pracovať.

Je základnou úlohou mediátora emócie rodičov nevylúčiť a pracovať s nimi. Emócie bývajú častou brzdou pre dosiahnutie dohody. Zároveň mediátor musí doviesť konanie do konštruktívnej debaty o najlepšom záujme dieťaťa.

Rodinná mediácia pre uvedomelých členov rodiny

Rodinná mediácia je emočne náročná, keďže pri nej účastníci mediácie musia prevziať zodpovednosť za riešenie svojho problému a nemôžu ho tak preniesť na advokátov, sudcov, znalcov. Preto je určená pre všetkých, ktorí svoj spor chcú vyriešiť a uvedomujú si potrebu nepretržitej komunikácie a nápravy rodinných vzťahov. Napriek skutočnosti, že rozvedení manželia ukončili svoj partnerských vzťah a spolužitie, zostávajú partnermi v rodičovstve a v každodennom kontakte s bývalým partnerom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.