Zvýšenie/zníženie výživného + vzor

výživné

Každý rodič má voči svojmu dieťaťu zákonnú vyživovaciu povinnosť. Tá trvá až do času, kým dieťa nie je schopné živiť sa samo. Vyživovacia povinnosť teda nezaniká automaticky dovŕšením plnoletosti dieťaťa. Výživné súd určuje pri rozvode manželstva alebo ak sa nezosobášení rodičia rozídu a požiadajú súd o určenie výživného. V neposlednom rade to môže byť aj v prípade, ak si jeden z manželov neplní vyživovaciu povinnosť voči svojmu dieťaťu.

Výživné je možné určiť aj dohodou rodičov. Aby bola takáto dohoda vykonateľná, teda aby mala silu exekučného titulu, musí byť schválená súdom. Súd aj v prípade konania o schválení dohody rodičov má právo skúmať finančné možnosti rodičov a potreby dieťaťa. Dohoda rodičov má preto reflektovať na práva a nároky dieťaťa.

Je potrebné podotknúť, že súd môže zmeniť výšku výživného aj v prípade, ak o to nepožiada ani jeden z rodičov.

Rozhodnutie o výživnom

Súd rozhoduje o výške výživného, prípadne schvaľuje dohodu o výške výživného, s prihliadnutím na schopnosti, možnosti, a majetkové pomery rodičov. Zároveň prihliada na odôvodnené potreby dieťaťa. Súd zohľadňuje aj skutočnosti, ktorými sa povinný alebo oprávnený rodič môže snažiť ovplyvniť výšku výživného. Napríklad, ak sa vzdá výhodnejšieho zamestnania alebo si neodôvodnene navyšuje náklady v podnikaní a tým si optimalizuje účtovníctvo. Súd prihliada tiež na neprimerané majetkové riziká a neodôvodnenú zadĺženosť.

Zmena výšky výživného

Samotná skutočnosť, že súd na základe vykonaných dôkazov zistil relevantné skutočnosti pre určenie výšky výživného neznamená, že takto určené výživné je už v budúcnosti nemenné. V prípade, ak sa zmenia pomery na strane rodičov, alebo ak sa zmenia potreby dieťaťa, odôvodňuje to zmenu výšky výživného. To isté platí aj v prípadoch, ak výživné bolo dohodnuté dohodou medzi rodičmi.

Určenie novej výšky výživného opätovne môže byť predmetom súdneho konania, alebo môže byť vyjednané rodičmi a schválené súdom. Aby súd mohol deklarovať zmenu pomerov a teda zmenu výšky výživného, musí mať v súdnom konaní preukázané nielen aktuálne pomery, ale aj pomery, z ktorých vychádzalo predošlé rozhodnutie o výživnom.

Ak súd v minulosti rozhodol o výživnom na základe vykonaného dokazovania, odôvodnenie rozsudku obsahuje podrobné zdôvodnenie minulých pomerov. Sťažená situácia môže byť v prípade schválenej dohody rodičov o výške výživného. Nie je podstatnou náležitosťou dohody o výške výživného popis finančného stavu, z ktorého rodičia vychádzali. Tento popis neobsahuje ani rozsudok o schválení dohody rodičov.

Napriek tomu to nie je prekážkou súdneho konania. Predmetom dokazovania ale budú nielen súčasné pomery, ale aj pomery rodičov z ktorých sa vychádzalo pri prvotnom rozhodnutí. Preto aj v tomto prípade je vhodnejšie novú rodičovskú dohodu o výživnom vyjednať a nechať si schváliť súdom.

Dôvody na zmenu výživného

Najčastejšími dôvodmi na zmenu výšky výživného je zmena finančných možností rodičov. Nielen ak sa jeden z rodičov zamestná vo výrazne lepšie ohodnotenom zamestnaní,  ale aj v prípade dlhodobej straty zamestnania alebo dlhodobej práceneschopnosti. V neposlednom rade je to pri zmene finančných potrieb dieťaťa. Napríklad nástup na vysokú školu.

Pri výživnom na maloleté dieťa je možné zmeniť výšku výživného spätne tri roky od podania návrhu, ale iba v prípadoch hodných osobitného zreteľa. Ak by došlo k zníženiu výšky výživného, spotrebované výživné sa povinnému rodičovi nevracia.

„Najvyšší súd Slovenskej republiky ako dovolací súd už vo viacerých svojich rozhodnutiach skonštatoval, že určenie výšky výživného je vždy výsledkom posúdenia vysoko individuálnych, jedinečných skutkových okolností každej prejednávanej veci, ktoré sú nezameniteľné s okolnosťami relevantnými v iných veciach, pretože kritériá na určenie rozsahu vyživovacej povinnosti (napr. schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného ako aj odôvodnené potreby dieťaťa a ďalšie) sú rozdielne v každej veci a odlišujú sa od prípadu k prípadu.“ Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. októbra 2020, sp. zn. 4Cdo/20/2020

„V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy sú povinné pri posudzovaní a hodnotení zákonom ustanovených východísk postupovať v každom špecifickom prípade vždy diferencovane a bez striktného zotrvávania v určitých hraniciach. Z toho vyplýva, že posúdenie otázky, či v konkrétnom prejednávanom prípade dovolateľka nadobudla schopnosť sama sa živiť a či v tom dôsledku zanikla vyživovacia povinnosť navrhovateľa voči nej, je natoľko individuálne, že vo vzťahu k nej sa ani nemôže vytvoriť ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu.“ Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. októbra 2020, sp. zn. 4Cdo/20/2020

Súdne konanie o zmene výšky výživného je oslobodené od súdneho poplatku.

Možnosti mediácie pri potrebe zmeny výšky výživného

Mediácia je v rámci zmeny výšky výživného možná a vhodná. Výsledok mediačného konania – mediačná dohoda – taktiež podlieha schváleniu súdom. Podstatou takejto mediácie je, že rodičia majú možnosť si vzájomne odkomunikovať a preukázať svoje finančné možnosti a potreby dieťaťa. Najčastejším problémom, prečo rodičia nemajú záujem znova otvárať súdne konanie o výživnom je, že si myslia, že prvotné rozhodnutie je nemenné. Druhým problémom je, že v dôsledku minimálnej „porozvodovej“ komunikácie nemajú predstavu o vzájomných finančných možnostiach, ani o skutočných nákladoch dieťaťa.

Výmena informácií a vysvetlenie svojich nárokov, resp. nárokov a potrieb dieťaťa, majú obaja možnosť vyhnúť sa súdnemu konaniu a potrebe dokazovania.

Návrh na mimosúdne riešenie/mediáciu

V prípade, ak spor o výživné hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

Žiadosť o zvýšenie/zníženie výživného

 

Vzor návrhu na zvýšenie/zníženie výživného je len inšpiratívny a nie je zaručená jeho vhodnosť pre Váš konkrétny prípad, prípadne využite vzory Ministerstva spravodlivosti SR.

 

Okresný súd Bratislava I

Záhradnícka 1

812 44 Bratislava

 

Návrh na zvýšenie výživného na maloleté dieťa

 

Otec: Adam Košút, nar. 1.1.1923, bytom Prešovská 325, Senec, štátne občianstvo SR

Matka: Alica Košútová, nar. 2.2.1932, bytom Hornozelenecká 5, Senec, štátne občianstvo SR

Maloletá: Karolína Košútová, nar. 3.3.2005, bytom Hornozelenecká 5, Senec, štátne občianstvo SR

 

I.

 

Manželstvo Otca a Matky bolo právoplatne rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava, č. k. 5C/5/2007-102 zo dňa 06.06.2008. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 06.06.2008. Súčasťou rozhodnutia o rozvode bola aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností po rozvode tak, že Maloletá bola zverená do osobnej starostlivosti Matky a Otec bol zaviazaný platiť na Maloletú výživné vo výške 250 EUR mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci k rukám Matky.

Stanovená suma výživného vychádzala zo vtedajších príjmových a majetkových možností rodičov a z potrieb Maloletej. Kompletné zhodnotenie majetkových pomerov obsahuje odôvodnenie rozhodnutia o rozvode manželstva.

Dôkaz:

Rozsudok Okresného súdu Bratislava, č. k. 5C/5/2007-102

 

II.

 

Maloletá v súčasnosti nastúpila na súkromnú umeleckú strednú školu, pričom Otec s výberom školy súhlasil a s finančnými nákladmi na štúdium bol oboznámený. Mesačné školné predstavuje 300 EUR. Zároveň, Otec v roku 2015 nastúpil do nového zamestnania, kde sa jeho príjem približne zdvojnásobil. Priemerný mesačný príjem Matky predstavuje 1 050 EUR/brutto. Náklady na stravu, ošatenie, drogériu, školu a mimoškolské aktivity Maloletej predstavujú mesačne priemerne 650 EUR. Podľa vedomosti Matky súčasný priemerný mesačný príjem Otca je v rozmedzí 2 000 – 2 500 EUR/brutto.

Dôkazy:

Výsluch účastníkov

Potvrdenie o úhrade školného

Podrobný rozpis výdavkov na Maloletú s daňovými dokladmi

III.

 

Z dôvodu, že od stanovenia výživného došlo k zásadnej zmene pomerov na strane Maloletej ako aj na strane Otca, navrhujem, aby súd vydal tento

 

rozsudok:

 

Rozsudok Okresného súdu Bratislava, č. k. 5C/5/2007-102 v časti o určení vyživovacej povinnosti Otca sa mení tak, že Otec Maloletej je povinný platiť Maloletej Karolíne Košútovej, nar. 3.3.2005, bytom Hornozelenecká 5, Senec, výživné vo výške 430 EUR mesačne, počnúc dňom 01.09.2019, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred do rúk Matky.

Nedoplatok na výživnom za obdobie od 01.09.2019 do rozhodnutia súdu je Otec povinný platiť v mesačných splátkach spolu s bežným výživným.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V Senci, dňa 02.02.2020

 

podpis matky

 

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.

 

19 komentárov

 • Co je potrebne okrem ziadosti na znizenie vyzivneho,mam na mysli doklady

 • Dobrý deň, pán Ján, nie je mi presne jasné, aký formulár ste našli. Ak ste nejaký ale našiel, bude iba ako pomôcka. Nič Vám nebráni pozmeniť si ho podľa Vašej skutočnej žiadosti o zníženie, prípadne si môžete návrh na zníženie napísať osobitne. Z obsahu dokumentu ale musí byť súdu zrejmé, o čo žiadate.
  Povinným rodičom ste vy, oprávnenou osobou (v rámci formulára) je exmanželka (pozn. podľa zákona o náhradnom výživnom je oprávnenou osobou dieťa).
  Bude na súde, či bude potrebovať Vašu osobnú prítomnosť na pojednávaní. Ideálne je nechať sa zastupovať advokátom.

 • Dobry den pane Biskupic. Po 19ti letech u mezinarodni spolecnosti jsem prisel o praci kvuli COVID. Pozadal jsem ex-manzelku o docasnem snizeni alimentu, ale ta na moje emaily nereaguje. Nemohu si dovolit platit €1,500 na nase tri dcery a nezbiva mi nez pozadat soud o snizeni. Nasel jsem oficialni formular od Ministerstva Spravedlnosti, ale prijde mi, ze formular je pouze pro zvyseni alimentu a ne snizeni? Chapu dobre, ze ‚opravneny‘ je ex-manzelka a ‚povinny‘ jsem ja? Jak jste jiz pochopil, jsem z Ceske Republiky a ex-manzelka s detmi zije v Trnave. Budu se muset osobne dostavit k Slovenskemu soudu na rizeni? Moc dekuji za Vasi odpoved.

 • Dobrý deň, pani Jana, na takto hypoteticky a všeobecne položenú otázku nám nezostáva odpoveď nič iné, ako len „možné je všetko“. V rámci určenia a zmeny výživného sa posudzujú príjmy a možnosti rodičov a potreby detí. Takže aj vo Vašom prípade ide o toľko faktorov, že do jednej otázky sa zhrnúť nedajú, aby Vám k tomu niekto dal relevantné stanovisko.

 • Dobrý deň chcela by som sa spýtať otec maloletého syna má súdom určené platiť výživné 100 € a ja nakoľko som nezamestnaná bol počas Corona vírusu doma teraz prazdniny zamestnať sa nemôžem nakoľko by syn nemal byť s kým doma …..jeho otec už má ďalšie dieťa má právo on požiadať o zníženie výživného keďže má druhé dieťa ? Je možné že mi vyjdú v ústrety a výživné mi zvýšia? ďakujem

 • Dobrý deň, pani Mária, mediácia je spôsob mimosúdneho riešenie sporov. S otázkou na náležitosti návrhu na súd je potrebné obrátiť sa na advokáta. V prípade, ak máte záujem sa s otcom syna dohodnúť na úprave výživného, v takom prípade odporúčam využiť služby mediátora

 • Dobry den. Otec maloleteho syna je zaviazany platit vyzivne vo vyske 30eur.V case ked bolo sudne pojednevanie o sume vyzivneho bol vo vykone trestu ktory mu vsak uz skoncil. Chcem sa spytat aky dovod v danej situacii pouzit pri navrhu na zvysenie vyzivneho? Dakujem.

 • Dobrý deň, pán Oliver, dohodu o výživnom alebo súdne rozhodnutie o výživnom možno zmeniť, ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých bolo výživné stanovené. Rozhodujúcou skutočnosťou pre určenie výživného je aj príjem rodičov, preto ak sa podstatne príjem zmenil, môže byť toto dôvod na zmenu výšky výživného. So žiadosťou o individuálne posúdenie je potrebné obrátiť sa na advokáta, ktorý by Vás zastúpil v prípadnom súdnom konaní. Ak by advokát zhodnotil, že je možné žiadať zmenu výživného, môžete sa pokúsiť o dohodou o výživnom aj prostredníctvom mediácie.

 • Dobrý deň, je možné znížiť výživné, ak bývalá dostala lepšie platenú robotu?

 • Dobrý deň, pán Lubos, dohoda schválená súdom je záväzná a mala by byť plnená. Napriek prípadnej „ústnej“ dohode s druhým rodičom je riziko napríklad trestného stíhania za zanedbanie povinnej výživy. Treba si uvedomiť, že nejde o nároky Vašej bývalej manželky/partnerky, ale o finančné nároky Vašich detí. Vhodným postupom by bolo oficiálne sa s bývalou manželkou/partnerkou dohodnúť na zmene výšky výživného, riadne tento postup odôvodniť dlhodobou nepriaznivou situáciou a túto dohodu dať schváliť súdom. Súd posúdi, či je dohoda o zmene výšky výživného dôvodná, zákonná a v súlade so záujmami maloletého dieťaťa.

 • S byvalou mame uzatvorenu dohodu o vyzivnom, ktoru nam sud schvalil. Teraz cez krizu som prisiel o robotu v zahranici a s mojou specializaciou sa tak skoro asi nezamestnam. Nemam na platenie stanoveneho vyzivneho, ale platit na deti urcite chcem. Mozeme sa s byvalou dohodut aj odlisne ako je v rozsudku alebo to musi zmenit sud? Vopred dakujem za odpoved.

 • Dobrý deň, povinnosť platiť výživné nezaniká dosiahnutím plnoletosti Vašej dcéry. Po dosiahnutí plnoletosti ale už nebudete platiť k rukám matky, ale priamo dcére, keďže sa jedná o jej výživné a už má plnú spôsobilosť na právne úkony.

 • dobry den, prosim o radu. dcera uz ma osemnast. musim jej matke stale platit vyzivne na nu, alebo co sa robi po osemnastke, ked mam rozsudok, ze musim platit.

 • Dobrý deň, pani Denisa, neviem Vám vyvrátiť Vaše obavy. V každom prípade vidím ale tri možnosti. Buď ho o to žiadnym spôsobom nepožiadate a bude platiť ako doposiaľ. Alebo ho dáte na súd a budete sa o zvýšenie výživného súdiť. Alebo mu zvýšenie výživného navrhnete priamo a pokúsite sa s ním o dohodou, čo môžete spraviť sama alebo prostredníctvom mediátora.

 • Dobrý deň, chcem požiadať o radu. S otcom môjho syna sme sa v minulosti dohodli na výživnom, je ústretový, aj vieme spolu komunikovať, čo sa syna týka. Zmenili sa nám ale bytové pomery aj príjem a potrebovala by som, aby platil vyššie výživné. Bojím sa, že keď ho o to požiadam, prestane mi platiť aj to na čom sme sa dohodli. Vedeli by ste mi poradiť, čo robiť? Denisa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.