Záujem maloletého dieťaťa

Záujem maloletého dieťaťa je stavaný do popredia. Či už v rámci výkonu rodičovských práv a povinností, v rámci výchovy, potrieb a vzdelania dieťaťa, pri úprave styku s dieťaťom, aj v ďalších oblastiach.

Čo je v záujme maloletého dieťaťa je zo subjektívneho pohľadu náročné zhodnotiť. Je to o to náročnejšie, že súdy v rámci rozhodovacej činnosti pracujú iba s informáciami a dôkazmi prezentovanými na súdnom konaní. Súdy nepoznajú celé pozadie rodiny, ich vzájomné vzťahy a motiváciu. Napriek tomu súdy nemôžu rozhodovať iba formálne.

Prečítajte si tiež: Záujem dieťaťa podľa zákona o rodine

V rámci zdôvodňovania a vyhodnocovania záujmov dieťaťa sa súdy musia vysporiadať nielen s technickými podmienkami na výchovu a starostlivosť, ale zamerať sa musia aj na emocionálnu stránku.

Ústavný súd SR sa v septembri 2018 v rozhodnutí (I. ÚS 216/2018) týkajúcom sa porušenia ústavných práv a slobôd detailnejšie venoval potrebe skúmania záujmu maloletého dieťaťa.

Otec dieťaťa namietal porušenie svojich rodičovských práv rozhodnutím okresného a krajského súdu, ktoré uznali výlučnú staroslivosť o dieťa matke. To napriek odporúčaniu psychológa, ktorý v závere znaleckého posudku odporučil dieťa zveriť do osobnej starostlivosti otcovi. Súdy posúdili záujem dieťaťa z technického pohľadu, že nie je vhodné aby každé dva týždne menilo prostredie. Stabilitu prostredia teda postavili nad záujem o zachovanie emocionálnych väzieb na otca.

Ústavný súd sa vyslovil, že v každom prípade je nevyhnutné zhodnotiť technické predpoklady, ktorými sú napríklad bytové podmienky, dochádzka do školy, lekárska starostlivosť alebo voľnočasové aktivity, ale aj emocionálne predpoklady, tak pozitívne aj negatívne. A teda zohľadniť väzby dieťaťa ku každému z rodičov.

Mimosúdna dohoda o osobnej starostlivosti

Napriek tomu, že súdy rozhodujú na základe dôkazov a odborných posudkov, práve rodičia sú tí, ktorí vedia, čo je v najlepšom záujme dieťaťa. A aj keď rodičom komunikácia pri rozchodoch zlyháva, zákon podporuje predovšetkým zmierlivé riešenia a uprednostňuje dohodu rodičov o úprave styku s dieťaťom. S tou vedia rodičom pomôcť odborníci.

Každý uvedomelý rodič vie, že ani rozhodnutie súdu nie je vždy zárukou skončenia veci. Rodičov k boju o svoje deti motivuje nielen potreba zachovania vzťahu s dieťaťom, ale často aj potreba pomsty bývalému partnerovi. A pre tento prípad je dieťa najlepším nástrojom.

V rámci konaní vo veciach starostlivosti o maloletých je súd povinný viesť rodičov predovšetkým k zmierlivému riešeniu. Podľa novej právnej úpravy (Civilný mimosporový poriadok), môže súd vyzvať, aby sa rodičia o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.

V prípade, ak sa rodičia dohodnú o úprave styku s maloletým, výživnom a ďalších sporných bodoch, takáto dohoda podlieha schváleniu súdom. Súd bude dohodu skúmať iba v rozsahu, či neodporuje záujmu maloletého. Práve táto alternatíva sa ukázala v praxi ako najideálnejšia, keďže rodičia vo väčšine prípadov nemajú dôvod nedodržiavať svoje vlastné dohody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zanechajte nám rýchlu správu, budeme Vás kontaktovať.