loading

Žiadosť o začatie mediácie

 

V prípade, ak všetky Strany sporu majú záujem začať mediáciu, pošlú Mediátorovi písomne alebo elektronicky Žiadosť o začatie mediácie, ktorá bude obsahovať:

  • presné označenie strán sporu, ich kontaktné údaje a označenie zástupcov Strán sporu;
  • stručný popis sporu a vyčíslenie jeho hodnoty (ak je to možné).

Na základe doručenej Žiadosti o začatie mediácie budú strany sporu Mediátorom skontaktované za účelom dojednania detailov a obsahu Dohody o začatí mediácie a termínu začatia mediácie.

Výzva na začatie mediácie

 

Pokiaľ neexistuje dohoda všetkých Strán sporu na začatí mediácie, môže ktorákoľvek zo Strán požiadať o iniciovanie mediácie tak, že Mediátorovi zašle Žiadosť o vyzvanie protistrany na mediáciu. Táto žiadosť bude obsahovať:

 

  • identifikáciu a kontaktné údaje žiadateľa a jeho zástupcu;
  • identifikáciu a kontaktné údaje protistrany a jej zástupcu;
  • stručný popis sporu a vyčíslenie jeho hodnoty (pokiaľ je to možné).

Zaslanie výzvy protistrane je účtované paušálnou v zmysle cenníka mediačnej kancelárie.

 

Spotrebiteľom (fyzickým osobám – nepodnikateľom) nie je z dôvodu legislatívnych obmedzení  umožnené diaľkovo danú službu objednať. Je potrebná osobná návšteva mediátora (bez potreby účtovania konzultácií).

 

Na základe Žiadosti o vyzvanie protistrany na mediáciu je druhej strane sporu Mediátorom zaslaná Výzva na začatie mediácie.

 

V prípade súhlasu vyzvanej protistrany s mediáciou budú všetky strany sporu Mediátorom skontaktované za účelom dojednania detailov a obsahu Dohody o začatí mediácie a termínu začatia mediácie.

 

V prípade nesúhlasu vyzvanej protistrany s mediáciou bude Žiadateľovi vyhotovená správa o neúspešnom iniciovaní mediácie.

Máte záujem o mediáciu alebo zaslanie výzvy protistrane? Napíšte nám

MEDIAČNÉ
SLUŽBY
CENNÍK
mediator
OSOBNÉ
KONZULTÁCIE
49 €/hod.

Osobné konzultácie a poradenstvo v priestoroch mediačnej kancelárie. Individuálne aj spoločné stretnutia. Možnosť prizvania k vyjednávaniam

PREVZATIE
PRÍPADU
49 €

Jednorazový poplatok za prevzatie prípadu, oslovenie protistrany a vyhotovenie záverečnej správy pre iniciátora mediácia, ak protistrana s mediáciou nesúhlasí

MEDIAČNÉ
KONANIE
89 €/hod.

Základná sadzba za vedenie mediačného konania. V cene nie sú zahrnuté iné účelne vynaložené náklady, ktoré sú účtované iba pri predošlom odsúhlasení stranami sporu

MEDIÁTOR +
PSYCHOLÓG
119 €/hod.

Mediácia za účasti klinického psychológa. Najmä v rodinných sporoch majú spory nielen právnu, ale aj psychologickú rovinu. Takéto prípady odôvodňujú účasť psychológa

INÉ
ÚKONY
DOHODA

Cena za mediačné služby je prednostne stanovuje dohodou. Všetky prípadné vedľajšie náklady vznikajú až po odsúhlasení klientom, tzn. klient má informácie o cene vopred