Vyhláška č. 337/2011 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 13. októbra 2011 o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 332/2011 Z. z ustanovilo:

§ 1

Táto vyhláška upravuje výšku odmeny mediátora určeného Centrom právnej pomoci za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „odmena“) a spôsob jej určenia.

§ 2

(1) Odmena mediátora je

a) 20 eur, ak osoby uzavrú dohodu o začatí mediácie,

b) 50 eur, ak sa osoby zúčastnia aspoň na troch stretnutiach s mediátorom s cieľom vyriešiť spor medzi nimi, alebo

c) 100 eur, ak osoby uzavrú dohodu, ktorá je výsledkom mediácie.

(2) Ak sa výkon mediácie vzťahuje na dve alebo viaceré veci, ktoré skutkovo
súvisia so sporom, na ktorého riešenie bol mediátor určený Centrom
právnej pomoci, zvýši sa odmena, na ktorú podľa odseku 1 vznikne
mediátorovi nárok, o 50 %; odmena za ostatné veci sa neprizná.

(3) Ak sa výkon mediácie vzťahuje na dve alebo viaceré oprávnené osoby,
zvýši sa odmena, na ktorú podľa odseku 1 vznikne mediátorovi nárok, o 20
% bez ohľadu na počet oprávnených osôb.

(4) Ak sa výkon mediácie týka mimoriadne náročnej alebo skutkovo zložitej
veci, môže Centrum právnej pomoci odmenu, na ktorú podľa odseku 1
vznikne mediátorovi nárok, zvýšiť najviac o 100 %.

(5) Ak je mediátor platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je mediátor povinný platiť podľa osobitného predpisu.2)

(6) V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s výkonom mediácie.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Lucia Žitňanská v. r.

Poznámky pod čiarou

1)
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v
materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o
advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.