Rozhodnutia súdov – podielové spoluvlastníctvo

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva tvorí pohľad do rozhodovacej praxe súdov vo veciach týkajúcich sa problematiky. Napriek tomu, že rozhodnutia súdov nie sú všeobecne záväzné, právnej teórii aj právnej praxi napomáha lepšie porozumieť aplikácii práva na konkrétnych prípadoch.

Vytvorený domov pre maloleté dieťa, ako dôvod na neprikázanie bytu alebo jeho predaj

Uznesenie Najvyššieho súdu SR

14.11.2012

6 Cdo 279/2012

Najvyšší súd SR v rozhodnutí zhodnotil ako dôvod hodný osobitného zreteľa, že v nehnuteľnosti, ktorá je predmetom konania o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, má maloleté dieťa spoluvlastníkov vytvorený svoj domov.

Z tohto dôvodu nebolo možné zrušiť podielového spoluvlastníctvo a
vyporiadať ho prikázaním veci alebo jej predajom a rozdelením výťažku.


Prechod nárokov vyplývajúcich z predkupného práva spoluvlastníka nehnuteľnosti na nadobúdateľa podielu

Uznesenie Najvyššieho súdu SR

13.08.2015

3 Cdo 239/2012

Najvyšší súd SR definoval, že ak bolo spoluvlastníkovi porušené práva vyplývajúceho z predkupného práva podielového spoluvlastníka, a tento spoluvlastník svoj podiel prevedie na tretiu osobu, nadobúdateľ podielu sa stáva zároveň oprávneným z predkupného práva viazaného na spoluvlastnícky podiel.

Zároveň na neho prechádzajú práva pôvodného vlastníka podielu vyplývajúce z porušenia predkupného práva. To bez ohľadu na to, či pôvodný vlastník svoje oprávnenia pri porušení predkupného práva uplatnil.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zanechajte nám rýchlu správu, budeme Vás kontaktovať.