Náhradné výživné

výživné

Ak výživné na dieťa nie je riadne platené, štát poskytne náhradu. Aké sú podmienky a obmedzenia pre poskytnutie náhradného výživného?

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom upravuje poskytovanie náhradného výživného na nezaopatrené dieťa. Náhradné výživné ale nie je poskytnuté na každé dieťa a nie v plnej výške.

Tlačivo – žiadosť o náhradné výživné

Formulár žiadosti o náhradné výživné je voľne dostupný k stiahnutiu na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Nárok na náhradné výživné

Dieťa, ako oprávnená osoba, má právo na náhradné výživné od štátu, ak ten, kto je podľa súdu výživné povinný platiť, si túto povinnosť neplní riadne a včas.

Nepostačuje pritom jednorazové omeškanie s  platením. Aby vznikol nárok na náhradné výživné, musí byť omeškanie minimálne dva mesiace. Tiež je potrebné, aby vo veci bola začatá exekúcia, ktorá trvá aspoň dva mesiace. Nemá teda nárok na náhradné výživné ten, kto sa ho nepokúša zákonným spôsobom domôcť.

Nárok na náhradné výživné má aj sirota, ak jej sirotský dôchodok je nižší ako suma minimálneho výživného.

Nezaopatrené dieťa

Nárok na náhradné výživné má iba nezaopatrené dieťa, ktorému súd priznal nárok na výživné, napríklad pri rozvode rodičov. Definíciu nezaopatreného dieťaťa obsahuje Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa.

V stručnosti, je to každé dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky. Tiež je to dieťa, ktoré síce povinnú školskú dochádzku skončilo, ale ešte študuje, a teda sa pripravuje na povolanie štúdiom. Ak dieťa nemôže študovať z dôvodu úrazu alebo choroby, aj takéto dieťa sa považuje za nezaopatrené. Maximálny vek dieťaťa je ale 25 rokov.

Maximálny príjem

Pre možnosť priznania náhradného výživného je posudzovaný, či príjem oprávnenej osoby a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší ako 3,3 násobok sumy životného minima.

Pobyt v zahraničí

Aby vznikol nárok na náhradné výživné, musí mať dieťa trvalý pobyt na Slovensku a zdržiavať sa tu. Výnimkou je iba prípad, keď dieťa v zahraničí študuje.

Plnenie si povinnej školskej dochádzky

Podmienkou poskytnutia náhradného výživného je aj riadne plnenie si povinnej školskej dochádzky. Ak riaditeľ školy poskytne úradu písomné potvrdenie, že zákonný zástupca dieťaťa riadne nedbá o plnenie si jeho povinnej školskej dochádzky, nárok na náhradné výživné dieťa nemá.

Výška nároku na náhradné výživné

Štát poskytne náhradné výživné vo výške priznanej súdom. Najviac ale do výšky 3,7 násobku životného minima pre nezaopatrené dieťa. Pre rok 2020 maximálne náhradné výživné na nezaopatrené dieťa predstavuje 302,14 € (od 1. júla 2019), pričom každoročne sa výška upravuje.

Aktuálnu sumu životného minima pre nezaopatrené dieťa možno overiť v ustanovení § 2 Zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.

Samozrejme, ak je zo strany toho, kto je výživné povinný platiť, výživné platené iba čiastočne, štát výživné iba doplatí do maximálnej výšky.

Prehodnocovanie nároku na náhradné výživné

Každých šesť mesiacov sa nárok na náhradné výživné prehodnocuje. Úrad skúma, či sú naďalej splnené podmienky pre poskytovanie náhradného výživného. Pre tento účel je potrebné úradu poskytnúť súčinnosť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Príslušným na rozhodovanie o náhradnom výživnom, vyplácaní a prehodnocovaní náhradného výživného je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

 

7 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ZAVOLAŤ