loading

MEDIÁCIA

je mimosúdna činnosť. Strany sporu riešia na mediačnom konaní za účasti nestranného a nezaujatého mediátora svoj spor, s cieľom dosiahnutia dohody.

JAZYK

Naša mediačná kancelária vedie mediácie v slovenskom jazyku. Viacjazyčné mediácie vykonávame v spolupráci s agentúrou Grandslam MB s.r.o., poskytujúcou profesionálne prekladateľské a lingvistické služby.

PRÁVNY ZÁKLAD

Výkon mediácie, základné princípy mediačného konania, organizáciu a účinky mediácie upravuje Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

MEDIAČNÉ KONANIE

je vedené za “zavretými dverami” podľa pravidiel vopred dohodnutých so stranami sporu.

SPORY

Na mediácii sa riešia spory, ktoré vznikli zo zmluvného vzťahu (písomná aj ústna zmluva) a tiež vzťahy, ktoré vznikli z iného právneho vzťahu.

PREMLČANIE A PREKLÚZIA

Zákon o mediácii stanovuje, že počas mediácie neplynie premlčacia a prekluzívna doba, a teda, že mediačné konanie dáva stranám sporu čas na pokus o mimosúdne urovnanie bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik práv.

Výhody mediácie

 

Mediácia je konanie nezávislé od súdneho konania. Mediáciu možno začať tak pred súdnym konaním, počas súdneho konania a ak je to účelné, aj po súdnom konaní.

 

Medzi najväčšie výhody mediácie patrí dobrovoľnosť celého konania, zákonná mlčanlivosť o priebehu a výsledku mediácie, rovnosť účastníkov, flexibilita mediačného konania, rýchlosť, predvídateľnosť nákladov, výhra oboch strán sporu v prípade úspechu, záväznosť dohody v prípade spísania mediačnej dohody vo forme notárskej zápisnice alebo v prípade schválenia dohody súdom, obnova narušených vzťahov, a ďalšie.

 

V neposlednom rade je devízou mediačného konania, že pokus o mimosúdne urovnanie mediáciou nezbavuje strany sporu možnosti domáhať sa práv na súde. Poskytuje im najmä čas.

Vrátenie súdnych poplatkov

 

V prípade sporov, kde bola podaná žaloba na súd, ak je takéto súdne konanie skončené schválením súdneho zmieru, Zákon o súdnych poplatkoch dáva účastníkom súdneho konania právo na vrátenie časti zaplateného súdneho poplatku.

 

Ak je konanie skončené do začiatku pojednávania vo veci samej, vrátených je až 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak je konanie skončené po začatí pojednávania vo veci samej, vrátených je 50 % zaplatených poplatkov. Vrátenie poplatku je ale možné iba do troch rokov od zaplatenia, pričom sa tri roky počítajú od nasledujúceho kalendárneho roka, kedy bol poplatok zaplatený.

Kedy mediácia začína

 

Mediácia sa oficiálne začína uzatvorením Dohody o začatí mediácie a jej zápisom do knihy mediácií. Knihu mediácii vedie mediátor. Ak strany sporu s týmto spôsobom začatia mediácie nesúhlasia, začína sa mediácia uložením Dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín.

mediacia

Odmena mediátora/cena mediácie

 

Mediátor je podnikateľom, a cena je určená výlučne na základe dohody medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Ak je Mediátor určený Centrom právnej pomoci, patrí mu odmena podľa zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie, a odmenu Mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

Kedy mediácia končí

 

Základným princípom mediácie je, že je dobrovoľná v každom štádiu. Je ju teda možno ukončiť v ktoromkoľvek štádiu bez uvedenia dôvodu, a to aj zo strany mediátora. Podľa zákona o mediácii sa mediácia oficiálne končí:

 

a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie;
b) dňom písomného vyhlásenia Mediátora po konzultácii s Osobami  zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať;
c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti Mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí Mediátora z registra mediátorov;
d) dňom, keď Mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici;
e) dňom doručenia písomného vyhlásenia Osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného Mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo;
f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z Osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a Mediátorovi, že mediácia je skončená;
g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu;
h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si Osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí.
i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho Mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával Mediátor v mediačnom centre.

mediačná dohoda
_

ČO JE ZÁVEROM MEDIÁCIE? MEDIAČNÁ DOHODA

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Má charakter mimosúdnej dohody o zmieri alebo dohody o urovnaní.

 

Ak je mediačná dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, je priamo vykonateľná, t. j. oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.

_

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NÁS