KTO JE TO MEDIÁTOR

PODĽA ZÁKONA O MEDIÁCII

 

Mediátor je nezávislá a nestranná osoba, kvalifikovaná na mimosúdne riešenie právnych sporov formou mediácie. Účelom mediačného konania je dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie sporu vo forme záväznej dohody, ktorá je výsledkom mediácie.

 

Na rozdiel od súdneho alebo rozhodcovského konania, úlohou mediátora nie je spor meritórne rozhodnúť. Úlohou mediátora je stranám sporu vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie sporu, ktoré zohľadňuje ich záujmy. Mediácia sa orientuje na budúce riešenie, nie na právne posúdenie prípadu a označenie „vinníka“. Efektivita mediačné konania spočíva v efektívnej komunikácii, ktorá je zameraná nielen na záujmy a postoje sporových strán, ale najmä na ich očakávania a vzájomné pochopenie.

 

Formou mediácie je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných aj pracovnoprávnych vzťahov.

 

Mediátorom môže byť každá fyzická osoba, ktorá je registrovaná v registri mediátorov a na ktorej sa zároveň dohodli strany sporu a s ktorými mediátor uzavrie dohodu o začatí mediácie. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne a s náležitou osobnou starostlivosťou. Musí pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie. Mediátor musí nevyhnutne rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky pre ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy. Mediátor zároveň nesmie o spore sám rozhodovať, ani nútiť strany sporu aby prijali ním navrhované riešenie sporu.

 

Výkon činnosti mediátora je podnikaním. Preto má mediátor nárok na odmenu za výkon svojej činnosti, ktorej výška alebo spôsob určenia je dojednaný v dohode o začatí mediácie.

 

Mediačné konanie je viazané mlčanlivosťou tak pre mediátora, ako aj pre strany sporu. Toto pravidlo môže byť modifikované iba vzájomnou dohodou účastníkov mediácie. Mediátor nie je viazaný mlčanlivosťou v prípade súdneho konania o náhradu škody, v rozsahu potrebnom na posúdenie porušenia povinností mediátora. Viac informácií o mediácii.