Vysporiadanie majetku po rozvode

delenie majetku

Pri uzavretí manželstva vzniká medzi manželmi bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). To možno chápať ako jednu peňaženku, ktorú vlastnia obaja manželia. Všetko, čo zarobí jeden z manželov počas manželstva patrí do spoločného majetku. Zároveň aj všetky dlhy jedného z manželov, sa stávajú dlhmi spoločnými.

Popri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov môže zároveň každý z manželov disponovať aj svojim výlučným majetkom alebo osobnými dlhmi, ktoré do BSM nepatria. Každý má teda ešte jednu svoju vlastnú peňaženku.

Čo do BSM patrí a čo do BSM nepatrí

V BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a  čo získal jeden z manželov za trvania manželstva. Ide teda o všetky príjmy, výhry, hnuteľné aj nehnuteľné veci a podobne. Netreba zabúdať, že do majetku sa počítajú aj pasíva, a teda aj prípadné dlhy, úvery, a iné záväzky.

Naproti tomu, veci ktoré jeden z manželov získal pred sobášom, patria do jeho výlučné vlastníctva aj po vzniku BSM. Neznamená to teda, že v prípade, ak jeden z manželov prišiel do manželstva bez majetku a druhý so značným bohatstvom, by sa v prípade rozvodu delilo toto bohatstvo na polovicu.

Do BSM tiež nepatria veci, ktoré boli získané darom alebo dedičstvom a ani veci, ktoré svojou povahou slúžia osobnej potrebe alebo na výkon povolania jedného z manželov. Ak teda počas manželstva jeden z manželov dedí, dedičstvo nevstupuje do BSM a teda nebude ani predmetom vyporiadania po rozvode.

Rovnako je to v prípade darov. Dar patrí výlučne obdarovanému. Inou je situácia, kedy napríklad novomanželia dostanú do daru auto. Napriek tomu, že boli obdarovaní obaja, nepôjde o vec patriacu do BSM, ale vec sa stane podielovým spoluvlastníctvom oboch manželov.

Úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Zákon pripúšťa možnosť, že si manželia dohodou upravia rozsah BSM. Ak napríklad majú záujem, aby dedičstvo patrilo do BSM, o tomto spíšu u notára zápisnicu a aj dedičstvo sa stane predmetom BSM. Tiež môžu rozsah BSM zúžiť.

Predstavme si situáciu, kedy jeden z manželov do manželstva vstúpil s finančnou čiastkou na kúpu bytu. Napriek tomu, že tieto peniaze sú v jeho výlučnom vlastníctve, v prípade, ak by počas manželstva zakúpil nehnuteľnosť, táto by už do BSM patrila. Preto sa môžu u notára obaja dohodnúť, že zakúpený byt nebude patriť do BSM.

Okrem toho zákon umožňuje dohodnúť sa o tom, kto z manželov bude spravovať BSM, prípadne si vznik BSM vyhradia ku dňu zániku manželstva.

Majetok nezosobášených párov

Na nikoho, okrem manželov, sa zákonná úprava BSM nemôže vzťahovať. V prípade nezosobášených párov sa všetky príjmy, aj dlhy, stávajú výlučným vlastníctvom iba jedného z partnerov. V nevýhode je teda napríklad žena na rodičovskej dovolenke, ktorá z dôvodu starostlivosti o spoločného potomka nemá príjem. Zatiaľ čo v prípade manželstva by mala zákonný nárok na príjmy jej partner, v prípade nezosobášeného páru takúto zákonnú možnosť nemá. Nevylučuje to ale možnosť zmluvne sa s partnerom dohodnúť na spôsobe hospodárenia v spoločnej domácnosti.

Kedy sa delí majetok manželov

Majetok manželov sa delí spravidla pri rozvode. Vo všeobecnosti je potrebné BSM vyporiadať (rozdeliť) po zániku BSM.

BSM zaniká, ako sme už spomenuli, pri zániku manželstva (pri rozvode a pri smrti jedného z manžela). BSM môže výnimočne zaniknúť už počas manželstva, a to zo závažných dôvodov (napríklad ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom).

O zrušení BSM môže rozhodnúť výlučne súd. Súd tiež zruší BSM, keď to navrhne jeden z manželov, ak druhý manžel získa oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Netreba zabúdať, že manželia okrem BSM môžu mať aj podielové spoluvlastníctvo, ktoré mohli nadobudnúť napríklad pred uzavretí manželstva alebo ktoré nadobudli počas manželstva napríklad do daru. Možnosť rozdeliť podielové spoluvlastníctvo nie je z časového hľadiska ohraničené trvaním manželstva. Vyporiadať podielové spoluvlastníctvo možno tak počas manželstva, ako aj kedykoľvek po rozvode.

Ako sa delí majetok manželov

Ak BSM zanikne, v druhom kroku bude potrebné majetok vyporiadať. Vyporiadanie sa môže vykonať troma spôsobmi. Za prvé sa manželia o vyporiadaní môžu dohodnúť, čo je najrýchlejšie a najlacnejšie.

Ak sa nedohodnú, môžu o vyporiadanie požiadať súd. Jednak je to časovo náročnejší spôsob, a zároveň nákladnejší spôsob. Súdny poplatok za vyporiadanie BSM predstavuje 3% z hodnoty majetku. Zároveň je vhodné dať sa v súdnom konaní zastúpiť advokátom, ktorého odmena sa taktiež počíta z hodnoty vyporiadavaného majetku.

Súd pri vyporiadaní prihliada nielen na potreby maloletých detí, ale aj posudzuje, kto sa ako staral o rodinu a ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho výlučného majetku vynaložil na spoločný majetok. Tiež je potrebné zohľadniť, ak sa z majetku z BSM investovalo do výlučného majetku jedného z manželov.

Tretím spôsobom vyporiadania je, ak sa manželia ani nedohodnú, ani nepodajú návrh na súd, tak po troch rokoch od zániku BSM nastáva právna domnienka, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM využívajú (platí pri hnuteľných veciach). Pri ostatných hnuteľných a nehnuteľných veciach platí, a sa z bezpodielového spoluvlastníctva stalo podielové spoluvlastníctvo a ich podiely sú rovnaké. Pri danom spôsobe vyporiadania môžu vznikať ďalšie spory v budúcnosti v rámci dokazovania, napr. kto ako veci užíval alebo akým spôsobom si rozdelia podielové spoluvlastníctvo

Netreba zabúdať, že predmetom vyporiadania nie je iba dohoda o hodnote jednotlivých podielov, ale najmä o spôsob akým sa majetok rozdelí. A teda, či sa napríklad nehnuteľnosť predá a kúpna cena sa prerozdelí, alebo či na jedného z manželov prejde vlastníctvo a druhého vyplatí.

Najčastejší problém pri dohode o vyporiadaní

Napriek tomu, že dohoda o vyporiadaní je najrýchlejší a najlacnejší spôsob, často krát býva najzložitejší v dôsledku zlej alebo nulovej komunikácie medzi bývalými partnermi. V týchto prípadoch je účelné osloviť mediátora, ako nezávislého a nestranného sprostredkovateľa komunikácie, za pomoci ktorého je možné sa efektívne dopracovať k dohode o vyporiadaní. Nie je pritom vylúčené do procesu mediácie zapojiť aj advokátov.

V neposlednom rade nie je vylúčené začať mediáciu a dosiahnuť dohodu aj v prípadoch, kedy už bolo začaté súdne konanie. Ak dôjde k dohode a súd ukončí súdne konanie zmierom, súdny poplatok sa z troch percent znižuje na jedno percento z hodnoty majetku.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

19 komentárov

 • Dobrý deň, pán Miki,

  s otázkou spravodlivosti Vám nepomôžem. Jednak nepoznám všetky detaily finančných tokov vo Vašej rodine, jednak takéto hodnotenie nie je v kompetencii mediátora. Ak sa Vám alebo Vašej manželke delenie nebude zdať spravodlivé, máte možnosť požiadať o rozdelenie súd. V takom prípade ale pravdepodobne stratíte značnú časť majetku na súdnych poplatkoch. Ak sa dohodnúť chcete ale neviete dosiahnuť dohodu, máte možnosť využiť mediačné služby a s dohodou Vám obom môže pomôcť mediátor.

 • ked som kupil dom, financovel jeho stavbu a udrzbu y penazi pocas manzelstva je nejaka možnost aby delenie majetku nebolo 50:50 ? ale spravodlive?

 • Dobrý deň, pán Bronislav, v prípade ak sa neviete o rozdelení majetku dohodnúť, odporúčam navrhnúť manželke mediáciu. Podľa toho čo ste uviedli, po rozvode si budete musieť vyporiadať spoločný majetok manželov (BSM), ale dom asi do BSM nepatrí a teda v prípade, ak ste do domu vložili svoje peniaze, s manželkou sa budete musieť pravdepodobne vyporiadať majetkovo aj mimo BSM. Toto je možné spraviť aj pred samotným rozvodom. V prípade, ak čo i len jeden z Vás nebude chcieť alebo vedieť dosiahnuť dohodu o majetku, bude sa môcť obrátiť na súd. Najväčším problémom je, že obaja stratíte nemalé finančné prostriedky na súdnych trovách.

 • Dobry den,chtel bych se zeptat co mam delat.Manzelka se chce rozvest,rod.dum patri ji ale na obnovu domu jsem dal nemale penize.Chce abych odesel tak ji rikam at mi tu ujmu da kdyz tam byvat nebudu.dekuji predem

 • Dobrý deň, pani Mária, súd v rámci rozvodu deliť Váš majetok, ani úvery nebude. Po rozvode sa budete môcť s manželom rozhodnúť, či si BSM rozdelíte vzájomnou dohodou, alebo či požiadate súd o rozdelenie. Treťou možnosťou je, že nevyviniete žiadnu aktivitu a po troch rokov bude platiť zákonná domnienka vyporiadania BSM. Ak dohodu nebudete vedieť dosiahnuť, máte možnosť využiť služby mediátora. V prípade, ak bude rozhodovať súd, bude posudzovať komplexne všetky relevantné okolnosti. Na Vašu otázku, ako bude rozdelený úver Vám odpovedať neviem. Čo sa ale úverov týka, aj prípadné rozdelenie musí byť v súlade so zmluvnými podmienkami veriteľa, t. j. banky.

  • Pridaj komentár

   Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

   Rýchly kontakt